Wczytywanie...

Na część pytań udzielił odpowiedzi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wicepremier Sasin nie podał żadnej nowej informacji dotyczącej projektu Ostrołęka C, która nie pojawiłaby się uprzednio w doniesieniach medialnych i komunikatach inwestorów. Powtórzył także twierdzenie, że koszty budowy elektrowni Ostrołęka C nie przekraczają pierwotnych założeń projektowych, a całkowity budżet inwestycji to 6,764 mld zł. Innego zdania na ten temat jest minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która 2 grudnia 2019 r. wskazała, iż koszty budowy trzeba dziś szacować nie na 6, a na 8-9 mld zł

Pytania zadane przez posłów i posłanki

Hanna Gill-Piątek (Lewica)

W związku z brakiem spójności z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz zaprzestaniem finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny nowej infrastruktury energetycznej opartej na paliwach kopalnych, proszę o informację: Jakie będą nowe źródła finansowania budowy bloku energetycznego Ostrołęka C oraz o ile na chwilę obecną wzrósł kosztorys inwestorski względem pierwotnych założeń?

Krystian Kamiński, Michał Urbaniak, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz (Konfederacja)

Czy realizacja inwestycji budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka przebiega zgodnie z harmonogramem? Czy rząd posiada prognozy dotyczące rentowności bloku C elektrowni Ostrołęka? Jakie skutki finansowe wynikną w razie wstrzymania inwestycji budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka (m.in. chodzi o odszkodowania)? Czy w razie wstrzymania inwestycji budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka jest przygotowany plan alternatywny i czy przy produkcji energii elektrycznej węgiel zostanie zastąpiony gazem?

Agnieszka Pomaska (Koalicja Obywatelska)

Wielu ekspertów uważa, że budowa elektrowni nie ma uzasadnienia ekonomicznego z uwagi na zastosowaną w niej „schyłkową” technologię węglową. Wiadomo również, iż z planów finansowania nowego bloku wycofała się Polska Grupa Energetyczna
Czy rząd rozważa możliwość wycofania się z budowy elektrowni Ostrołęka C? Na czym mają polegać korekty planu budowy Ostrołęki C w związku z unijną polityką klimatyczną? Jaką część nowego szacowanego kosztu budowy elektrowni Ostrołęka C stanowić będzie zabezpieczenie na opłaty za emisję dwutlenku węgla? W jaki sposób rząd ma zamiar dostosować się do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która stara się zwalczać „schyłkową” technologię węglową? Dlaczego Polska Grupa Energetyczna wycofała się z planów finansowania nowego bloku Elektrowni Ostrołęka?

Marek Sowa (Koalicja Obywatelska)

Problemy z zapewnieniem finansowania budowy Elektrowni, polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz raporty wykazujące na nierentowność Elektrowni stawiają pytanie, czy w ogóle inwestycja powinna być realizowana.

Jaki jest poziom zaawansowania budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka? Czy ministerstwo posiada analizy dotyczące rentowności realizowanej inwestycji? Jeżeli tak, to czy były one znane w momencie podejmowania decyzji i jej realizacji? Kto podjął decyzję o realizacji inwestycji bez zapewnienia źródeł jej finansowania? Czy prawdą jest, że koszt realizowanej inwestycji radykalnie wzrósł? Jeżeli tak, to jaki jest aktualny koszt jej budowy?

Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska)

Jaki jest aktualny na dzień tej interpelacji kosztorys budowy bloku Ostrołęka C? Jaka jest wartość zdyskontowanych o koszt kapitału przepływów pieniężnych bloku energetycznego po jego ukończeniu, przez cały okres funkcjonowania? Jaka będzie łączna emisja CO2 w okresie planowanego działania elektrowni (40 lat)? Jakie będą łączne koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w okresie planowanego działania bloku (40 lat)?

Odpowiedzi udzielone przez wicepremiera Sasina

Jakie będą źródła finansowania budowy bloku energetycznego Ostrołęka C?

- Aktualnie kwestię finansowania projektu reguluje porozumienie z dnia 30 kwietnia 2019 roku zawarte przez ENERGA SA i ENEA SA. W porozumieniu tym ENERGA SA zobowiązała się finansować inwestycję począwszy od dnia zawarcia porozumienia, w roku 2019, 2020 i kolejnych w kwocie nie mniejszej niż 819 mln zł. Faktyczna kwota możliwego zaangażowania ENERGA SA została zweryfikowana przez spółkę w oparciu o możliwości finansowe grupy kapitałowej do kwoty równej 819 mln zł. ENEA SA zobowiązała się finansować inwestycję w kwocie 819 mln zł w okresie od stycznia 2021 roku. Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem inwestora lub inwestorów, którzy uzupełnią finansowanie do wysokości całkowitych potrzeb projektu.


Ile na chwilę obecną wzrósł kosztorys inwestorski względem pierwotnych założeń?

Budżet projektu Ostrołęka C na moment powoływania projektu w 2016 roku wynosił 6, 764 mln zł. Powyższa kwota uwzględnia wydatki na realizację kontraktów wykonawczych, obsługę procesu inwestycyjnego przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz stosowną rezerwę. Główną pozycją wydatkową projektu jest kontrakt z Generalnym Wykonawcą o wartości 5,05 mld zł netto. Od zawarcia kontraktu w lipcu 2018 roku do momentu sporządzenia niniejszej informacji nie były procedowane zmiany do kontraktu wpływające na zwiększenie jego wartości.

Jaki jest poziom zaawansowania budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka?

Obecnie projekt Elektrownia Ostrołęka C znajduje się na początkowym etapie budowy. Od wydania polecenia rozpoczęcia prac zakończone zostały 3 Odcinki Realizacji obejmujące zatwierdzenie dokumentacji projektowej, aktualizację pozwolenia na budowę oraz wykonanie głębokich wykopów pod fundamenty głównych urządzeń. Prace realizowane obecnie na terenie budowy dotyczą przede wszystkim posadowienia głównych obiektów elektrowni (maszynownia, kotłownia, chłodnia kominowa) oraz budowy dwóch pylonów (obszar kotłowni). Równolegle realizowane są prace projektowe oraz kontraktowanie podwykonawców. Zgodnie z harmonogramem termin oddania bloku do eksploatacji to sierpień 2023 roku.

Czy Ministerstwo posiada analizy dotyczące rentowności realizowanej inwestycji? Jeżeli tak, to czy były one znane w momencie podejmowania decyzji i jej realizacji?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych i statuach spółek bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu Ostrołęka C wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane i akceptowane przez właściwe ograny Spółek. Każdorazowo przed przejściem do kolejnych etapów inwestycji, Spółka weryfikowała zasadność biznesową i rentowność projektu.

Kto podjął decyzję o realizacji inwestycji bez zapewnienia źródeł jej finansowania?

Decyzja o wydaniu polecenia rozpoczęcia prac (NTP) generalnemu wykonawcy została podjęta uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku. Przed wydaniem NTP sponsorzy projektu tj. ENERGA SA oraz ENEA SA zawarli porozumienie w przedmiocie zaangażowania kapitałowego w realizację projektu, o którym ENERGA SA informowała w raporcie bieżącym 55/2018. Na podstawie tego porozumienia w styczniu 2019 roku każdy ze sponsorów zasilił spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. kwotą 181 mln zł. W dniu 30 kwietnia 2019 roku ENERGA SA i ENEA SA podpisały porozumienie dotyczące finansowania projektu (raport bieżący 7/2019) regulujące dalsze zaangażowanie sponsorów w projekt.

Czy prawdą jest, że koszt realizowanej inwestycji radykalnie wzrósł? Jeżeli tak, to jaki jest aktualny koszt jej budowy?

Koszty budowy elektrowni Ostrołęka C nie przekraczają pierwotnych założeń projektowych. Główną pozycją wydatkową projektu jest kontrakt z Generalnym Wykonawcą o wartości 5,05 mld zł netto. Od zawarcia kontraktu w lipcu 2018 roku do momentu sporządzenia niniejszej informacji nie były procedowane zmiany do kontraktu wpływające na zwiększenie jego wartości.

Opracowano na podstawie materiałów portalu eOstroleka.pl

FILM

Maciej Bukowski - Niektóre inwestycje w polskiej energetyce nie mają sensu

Czy inwestorom uda się pozyskać finansowanie na projekty oparte na paliwach kopalnych? Czy budowa bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka ma sens? Dlaczego Polska wciąż nie ma strategii energetycznej?

FILM

Rafał Zasuń z wysokienapiecie.pl o elektrowni Ostrołęka C

Wybudowanie nowych bloków energetycznych w Ostrołęce ma kosztować ponad 6 mld zł, ale nie ma chętnych do sfinansowania tej inwestycji. Nowa elektrownia będzie na siebie zarabiać nie wcześniej niż po 30 latach. Kto zainwestuje, ten prawdopodobnie na tym straci.

Przeczytaj także: