Wczytywanie...

Przedstawicielka stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ENERGA celem przekazania Zarządowi pytań dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej spółki i projektu Ostrołęka C.

Grupa ENERGA jest jedną z kluczowych polskich spółek wytwarzających energię na bazie spalania węgla. Wraz ze spółką ENEA prowadzi przygotowania do budowy elektrowni Ostrołęka C. Strategia ta stanowi kolejny krok w stronę wzrostu jej węglowego uzależnienia przez co jest sprzeczna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i z postanowieniami 21 Szczytu Klimatycznego ONZ w Paryżu.

W Strategii grupy ENERGA na lata 2016-2025 (z 15.11.2016) zobowiązania klimatyczne oraz dywersyfikacja dostaw są wymieniane jako kluczowe zadania, które muszą zostać zrealizowane w najbliższych latach.

W jaki sposób ENERGA zamierza zrealizować proporcjonalną część zobowiązań energetyczno-klimatycznych UE (do roku 2020), do których Państwo Polskie zobowiązało się w 2009 roku oraz zobowiązań redukcji emisji gazów cieplarnianych (do roku 2030) wynikających z uzgodnień przyjętych w 2014 roku jak również z Porozumienia Paryskiego o ochronie klimatu ratyfikowanego przez Polskę w 2016 roku? pytała podczas Zgromadzenia przedstawicielka Pracowni, upoważniona do tego przez jednego z akcjonariuszy.

Akcjonariusze chcieli otrzymać odpowiedź także na pytania dotyczące finansowania Spółki:

  • Jakie uwarunkowania rynkowe muszą być według ENERGI spełnione, aby projekt Ostrołęka C był opłacalny ekonomicznie – czy projekt wymaga dodatkowych mechanizmów wsparcia a jeśli tak, to jakich i czy są one zagwarantowane?
  • Czy rozwijając projekt Ostrołęka C ENERGA bierze pod uwagę ryzyko oporu społecznego oraz ryzyka zdrowotne i środowiskowe jak również konieczność cyklicznego dostosowywania do norm emisji wynikających z obowiązującej od stycznia 2016 r. Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz wiążących limitów emisji BAT/BREF?
  • Jakie konsekwencje dla mniejszościowych Akcjonariuszy ENERGI będzie miała decyzja o budowie elektrowni Ostrołęka C w porównaniu do scenariusza, w którym realizacja tego projektu zostanie wstrzymana. Jak w każdym z tych dwóch scenariuszy będą kształtowały się wypłacane przez ENERGĘ dywidendy (w horyzoncie do 2025 roku).

Mimo widocznego światowego trendu odchodzenia od węgla, objawiającego się między innymi wyłączaniem elektrowni węglowych i wycofywaniem się licznych banków z finansowania takich inwestycji, ENERGA realizuje projekt budowy węglowego bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW, który będzie stanowić nowe źródło zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych tłumaczy Diana Maciąga z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, która brała udział w WZA w Gdańsku.

Pytania zostały przekazane Zarządowi Spółki jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Przyjęte jest, że WZA jest momentem, gdy akcjonariusze mogą wejść w bezpośredni dialog z Zarządem, jak robi np. spółka PGE, która obrady Walnego Zgromadzenia transmituje na żywo w Internecie. Niestety, ENERGA nie przewidziała możliwości zadawania pytań podczas samego zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązał się natomiast do udzielenia odpowiedzi na pytania na piśmie w ciągu 14 dni.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pytania były trudne i rozumiemy, że odpowiedź na nie wymaga czasu, jednak żałujemy, że nie było go podczas zebrania. ENERGA uniemożliwia w ten sposób bezpośredni dialog miedzy Zarządem a akcjonariuszami ograniczając go do indywidualnej wymiany pism a Walne Zgromadzenie służy wyłącznie głosowaniu nad uchwałami podsumowuje Diana Maciąga.

Kontakt:
Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, diana@pracownia.org.pl

Przeczytaj także: