Wczytywanie...

Energa SA odmówiła odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia 29 czerwca 2020 r. To pierwszy przypadek kiedy spółka giełdowa odmawia odpowiedzi na wszystkie pytania nie tylko zadane na WZA, ale w ogóle.

Pytania akcjonariusza dotyczyły między innymi analiz zasadności budowy w Ostrołęce elektrowni gazowej w kontekście polityki klimatycznej UE i zmniejszania dostępności finansowania inwestycji gazowych, jak również planowanej mocy tej instalacji. Akcjonariusz chciał również wiedzieć, jakie kroki Energa zamierza podjąć w związku z opublikowanymi w czerwcu 2020 r. wynikami badań[1], które pokazały, że Ostrołęka B zabija rocznie prawie 40 milionów ryb żyjących w Narwi.

Pomimo faktu, że w ostatnich miesiącach sytuacja spółki zmieniła się diametralnie w związku z przejęciem jej przez PKN Orlen i rezygnacją z budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C, Energa twierdzi, że odpowiedzi na pytania akcjonariusza, których udzieliła na WZA w lipcu 2019 są wystarczające. Zarząd Energi odmawia odpowiedzi na część pytań zadanych w czerwcu 2020 powołując się na Art. 428. KSH, a pozostałe ignoruje i odsyła akcjonariusza do raportów CSR, a nawet na stronę internetową.

Zamiast skorzystać z okazji i odważnie promować się jako najszybciej zmierzającą w stronę transformacji zeroemisyjnej spółkę elektroenergetyczną w Polsce, zarząd Energii wybrał zasłanianie się tajemnicą przedsiębiorstwa, by nie odpowiedzieć na żadne z pytań zadanych przez akcjonariusza mniejszościowego spółki - komentuje Kuba Gogolewski, kampanier finansowy Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE". - Dla ułatwienia publikujemy pod informacją prasową treść pytań, na które Energa nie chciała udzielić odpowiedzi.

Zmiana paliwa w Ostrołęce C z węgla na gaz czy szokujące wyniki badań wpływu Ostrołęki B na ekosystem Narwi, to tematy ostatnich kilku miesięcy. Bez odpowiedzi pozostaje też pytanie o przyszłość Ostrołęki B, która musi zostać wyłączona najpóźniej w 2030 roku, czego wymaga od nas zgodna z nauką ochrona klimatu. Odmawiając odpowiedzi i odsyłając akcjonariusza do przestarzałej strategii CSR z 2016 r., raportów CSR, które nie mówią nic o konieczności odejścia od spalania paliw kopalnych czy na stronę internetową, Zarząd Energii wykazał się arogancją i brakiem szacunku dla udziałowców. Biorąc pod uwagę, że w ubiegłych latach spółka wywiązywała się z tego obowiązku, pytaniem otwartym pozostaje, czy tak ma wyglądać nowa jakość relacji inwestorskich pod rządami Orlenu – komentuje Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W pytaniach akcjonariusza powrócił temat polityki klimatycznej, w szczególności analizy coal stress test, strategii redukcji emisji CO2 w horyzoncie do roku 2030 i 2050, wyznaczającego termin osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz strategii dotyczącej zarządzania ryzykami związanymi ze zmianą klimatu. Grupa Energa wciąż nie opublikowała takiego dokumentu i unika dyskusji na ten temat, choć akcjonariusze pytają o nią od kilku lat.

Grupa Energa chwali się inwestycjami w energetykę odnawialną, ale wciąż zdaje się nie rozumieć sedna kryzysu klimatycznego i konieczności wyłączenia bloków węglowych do 2030 roku. Spadku emisji gazów cieplarnianych nie powoduje wzrost ilości prądu produkowanego z OZE, tylko niespalanie paliw kopalnych, co Energa stale pomija w swoich „zielonych” komunikatach. Całkowitym nieporozumieniem jest też wychwalanie gazu ziemnego jako paliwa „niskoemisyjnego”, skoro przed katastrofą klimatyczną może nas uchronić tylko spadek emisji do zera – podsumowuje Diana Maciąga.


Kontakt
Diana Maciąga,
koordynatorka ds. klimatu, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: diana@pracownia.org.pl, tel: +48 502 646 890Kuba Gogolewski,
kampanier finansowy, Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”
e-mail: k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl, tel: +48 661 862 611

Więcej informacji: https://elektrowniaostroleka.com/

[1] „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową” (Mikołajczyk T. i wsp. 2020)


Gdańsk, 29.06.2020

Pytania akcjonariusza Jakuba Gogolewskiego do zarządu Energii z dnia 29.06.2020.

Wnioskuję o odpowiedź na wszystkie pytania na piśmie w trybie przewidzianym artykułem 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Elektrownia Ostrołęka C

 1. Jaki był całkowity koszt funkcjonowania spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce w roku 2019? W szczególności ile wynosiło wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki jak również czy osobom tym przyznano nagrody i/lub premie, komu i w jakiej wysokości?
 1. Europejski Bank Inwestycyjny od 2021 roku nie będzie finansował inwestycji gazowych. Czy zasadność budowy elektrowni w Ostrołęce w wariancie gazowym została poparta analizami prawnymi i ekonomicznymi w 2019 roku, uwzględniającymi politykę klimatyczno-energetyczną UE, ścieżki wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, zmniejszającą się pulę finansowania takich inwestycji oraz ryzyka, że budowane dziś elektrownie gazowe trafią w poczet aktywów osieroconych? Jeśli tak, co to za analizy i jakie są ich wyniki?
 1. Jakiej mocy będzie blok gazowy planowany w miejsce węglowej elektrowni Ostrołęka C? Skąd będzie pochodził gaz spalany w tej elektrowni? Czy zostały podjęte rozmowy z jakimikolwiek podmiotami potencjalnie zaangażowanymi w ten projekt i jeśli tak, co to za podmioty oraz na jakim etapie są te rozmowy?

Elektrownia Ostrołęka B

Wyniki badań przedstawione w opublikowany 18 czerwca 2020 roku raporcie „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową” (Mikołajczyk T. i wsp. 2020) wskazują, że tylko w roku 2019 w systemach chłodzących elektrowni Ostrołęka B zginęło ponad 37 milionów osobników z 12 gatunków ryb żyjących w Narwi, w tym 2 chronionych, także w obszarach Natura 2000 (boleń Aspius aspius i koza pospolita Cobitis taenia). Z uwagi na poważne zagrożenie dla ekosystemów rzecznych i możliwy negatywny wpływ na obszary Natura 2000 naukowcy rekomendują co następuje:
- wyłączenie starych bloków węglowych posiadających otwarte systemy chłodzenia lub
- zastąpienie systemów otwartych systemem zamkniętym oraz
- do czasu wyłączenia ostatnich bloków należy drastyczne ograniczyć moc elektrowni, a przez to pobór wody z Narwi każdego roku w okresie od kwietnia do lipca (okres rozrodu
zdecydowanej większości ryb występujących w Polsce), w godzinach nocnych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jakie kroki Grupa Kapitałowa Energa planuje podjąć w celu minimalizacji wystąpienia podobnych strat w roku 2020 oraz w latach kolejnych? Czy Grupa Energa zamierza zastosować się do rekomendacji ekspertów i począwszy od roku 2021 wprowadzi poważne ograniczenia w mocy, a więc i w poborze wody przez Elektrownię Ostrołęka B w godzinach nocnych od 1 kwietnia do 15 lipca? Z punktu widzenia technologicznego, o ile maksymalnie elektrownia jest w stanie zmniejszyć swoje moce?
 1. Czy Grupa Energa ma w planach przebudowę otwartych systemów chłodzenia elektrowni na zamknięte?
 1. Jakie dokładnie biocydy (substancje biobójcze) Ostrołęka B stosowała w swoich systemach chłodzenia w 2019 roku i w jakich ilościach? Proszę o dokładne sprecyzowanie nazwy używanego środka.
 1. Proszę o podanie źródeł biomasy spalanej w Ostrołęce B w 2019 roku?
 1. Czy zarząd Energii S.A. potwierdza informację, że Elektrownia Ostrołęka B planuje ostatecznie w 2021 roku zaprzestać współspalania biomasy i zwiększyć zużycie węgla o 350 tys. ton rocznie? Jakie przesłanki stały za podjęciem takich decyzji? Jaki w tej sytuacji będzie koszt produkcji 1MWh? Czy będzie on mniejszy w stosunku do dotychczasowego, czy większy? Ponieważ spalanie większej ilości węgla spowoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych, jak to działanie wpisuje się w Porozumienie Paryskie dot. walki z globalnym ociepleniem?
 1. Czy Grupa Energa planuje zamknięcie poszczególnych bloków węglowych Ostrołęki B? W którym roku Grupa Energa zamierza wyłączyć Elektrownię Ostrołęka B, biorąc pod uwagę zarówno jej negatywny wpływa na ekosystem Narwi jak również fakt, że ochrona klimatu, w tym cel Porozumienia Paryskiego zakładający utrzymanie wzrostu średniej temperatury globu na poziomi 1,5°C, wymaga odejścia od energetyki węglowej w krajach OECD, w tym w Polsce, najpóźniej do roku 2030?
 2. Kiedy zarząd opublikuje szczegółową politykę klimatyczną Grupy Energa w tym plan całkowitego odejścia od spalania węgla?

  Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Energa:

 3. W Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025 nie uwzględniono konieczności zasadniczej redukcji emisji CO2 w horyzoncie do roku 2030 i 2050. Czy i kiedy grupa Energa SA zamierza uwzględnić w swojej strategii wnioski IPCC nt. spełnienia scenariusza B2DS lub 1,5°C i długoterminową strategię przedstawioną przez Komisję Europejską, która zakłada osiągnięcie przez Państwa Wspólnoty neutralności klimatycznej do roku 2050?
 4. Kiedy GK Energa zamierza opracować strategię, określającą w jaki sposób osiągnie neutralność emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do 2050 roku wraz z trajektorią dojścia do tejże neutralności emisyjnej oraz szacowanymi poziomami emisji CO2 w latach 2025, 2030, 2035, 2040 oraz 2045?

 5. Na rynkach kapitałowych w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich zintegrowane pionowo koncerny energetyczne o nawet niższej niż Energa kapitalizacji czy przychodach już podejmują się takich analiz (coal stress test) i regularnie informują akcjonariuszy oraz banki i ubezpieczycieli o wynikach tych badań. Czy Emitent podjął się lub zamierza podjąć się analizy wrażliwości sytuacji finansowej aktywów wytwórczych na politykę klimatyczną UE?

 6. Decyzje banków krajowych i zagranicznych oraz inwestorów instytucjonalnych o zaniechaniu finansowania projektów węglowych (kopalni oraz elektrowni) oraz finansowania spółek, które wytwarzają powyżej 30-50% procent energii elektrycznej z węgla negatywnie wpływają na koszty pozyskania kapitału. Jak takie zjawisko wpływa na zdolność do refinansowania długu i realizację programu inwestycyjnego Emitenta? W szczególności, czy Zarząd grupy kapitałowej Energa SA przewiduje wzrost kosztów finansowych w latach 2020- 2021? Czy Emitent przewiduje wzrost kosztów finansowania dla aktywów z Linii Dystrybucja ze strony instytucji finansowych w związku z malejącą konkurencją na tym polu?

 7. 30 kwietnia 2020 drugi największy ubezpieczyciel w Europie - Allianz - ogłosił publicznie, zaostrzenia swojej polityki ubezpieczeniowej wobec spółek węglowych. Decyzje sześciu z ośmiu towarzystw ubezpieczeniowych, które w przeszłości były zaangażowane w ubezpieczanie elektrowni oraz kopalni węglowych w Polsce powinny wpływać na wybór opcji strategicznych. Jak tę i podobne decyzje odbiera Emitent i czy nie obawia się zaniku konkurencji na tym polu i przez to podwyższeniem kosztów ubezpieczenia? Kiedy Energa SA zamierza zaktualizować strategię dostosowując ją do realiów 2020 roku i lat następnych?

 8. Jakie są efekty ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu i jak wpływają one na działalność i strategię organizacji oraz na planowanie finansowe? Czy są one podzielone na krótkoterminowe, średnio i długoterminowe - jakie są rozróżnienia?

 9. Jaka jest strategia Energi dotycząca zarządzania tymi ryzykami i wpływami?

Przeczytaj także: