Wczytywanie...

Ostrołęka C wywołała burzliwą dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Enea 20.05.2019 r. Wynika z niej, że akcjonariusze są poważnie zaniepokojeni rosnącym długiem spółki, która, jak powiedział jeden z nich, „zadłuża się by inwestować w coś, co nie przynosi zysków”.

20 maja 2019 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enea. Akcjonariusze skorzystali z przysługującego im prawa i zadali Zarządowi kilkadziesiąt pytań, z których największe emocje budziły te o sens budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C.

Akcjonariusze indywidualni chcieli wiedzieć, czy w modelu finansowym tej inwestycji uwzględnione zostało ryzyko wzrostu cen CO2 przekraczających 30 a nawet 50 EUR. Pojawiła się też kwestia transportu węgla, który do Ostrołęki ma być dostarczony aż ze Śląska przez Polską Grupę Górniczą (a którego koszt został oszacowany przez pytającego na 1,50 – 2 zł za GJ). Padło również pytanie o szczegóły kontroli projektu Ostrołęka C przez NIK i UOKIK i o analizy opłacalności inwestycji w Ostrołękę C w stosunku do opłacalności bloków gazowych, które mogły być alternatywą dla tej elektrowni. Jednak najważniejsze pytanie brzmiało: co z dalszym finansowaniem tej inwestycji, która kosztuje ponad 6 mld a na razie po 1 mld zł złożyły się na nią Enea i Energa?

W komunikacie spółki z 2 maja [o porozumieniu z Energą w sprawie finansowania projektu Ostrołęka C – dop. red.] czytamy, że strony zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka C z ich wynikami. Skoro Enea posiada 50% udziału w projekcie, którego nie chce konsolidować, to dla mnie to oznacza jedno – projekt w Waszych analizach finansowych będzie przynosił straty – skomentował jeden z akcjonariuszy.

Przedstawicielka innego akcjonariusza - FIP 11 FIZAN - domagała się informacji, w jaki sposób monitorowane jest ryzyko niezrealizowania celu gospodarczego, jakim jest budowa Ostrołęki C.

Do większości zadanych pytań Zarząd nie ustosunkował się podczas Zgromadzenia zobowiązując się do udzielenia odpowiedzi na piśmie, zaś udzielone już odpowiedzi należy uznać za co najmniej niepokojące.

Zarząd ogłosił, że wzrost kosztów wynikających z rosnących cen uprawnień do emisji CO2 powinien być kompensowany rosnącymi przychodami ze sprzedaży. Innymi słowy za nowe i istniejące inwestycje w węgiel zapłacą konsumenci energii - klienci Enei - w coraz wyższych rachunkach za prąd.

Zarząd potwierdził też, że obecna strategia spółki w ogóle nie uwzględnia ścieżki redukcji CO2 której wymaga skuteczna ochrona klimatu ujęta między innymi w długoterminowej strategii Komisji Europejskiej – zakłada ona osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do roku 2050. Czy znajdzie się na nie miejsce w nowej strategii spółki, która ma być opublikowana jeszcze w tym roku?

Zarząd twierdzi też, że „na rynku wciąż jest wielu ubezpieczycieli gotowych do ubezpieczania węgla”. Biorąc pod uwagę, że światowi liderzy reasekuracji i 6 z 8 wiodących europejskich ubezpieczycieli zaangażowanych dotychczas w polskie projekty węglowe ogłosiło już koniec wspierania inwestycji węglowych, jaki rynek ma na myśli Enea? Byś może spółka liczy na banki i ubezpieczycieli ze wschodu?

Kolejny rok z rzędu Zarząd wniósł o niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom i przeznaczenie wypracowanego w ubiegłym roku zysku na kapitał zakładowy rezerwowy, choć ten wynosi już ponad 9,9 mld zł. Oburzony tą decyzją akcjonariusz indywidualny złożył wniosek formalny o wypłatę dywidendy w wysokości 20 gr za akcję, ten jednak przepadł – także w tym roku Enea nie wypłaci akcjonariuszom dywidendy.

Odpowiedzi Zarządu nie usatysfakcjonowały części akcjonariuszy. Ostatecznie przeciwko przyjęciu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 głosowało co najmniej 4 akcjonariuszy indywidualnych oraz FIP 11 FIZAN. Niech za podsumowanie atmosfery Zgromadzenia posłuży wypowiedź jednego z akcjonariuszy indywidualnych, który zadał spółce fundamentalne pytanie:

Czy na dzień dzisiejszy macie zapewnione finansowanie na budowę [Ostrołęki C]? Jeśli nie, to jak można do niej przystąpić? To elektrownia za 6 miliardów złotych a nie budowa zieleniaka! Banerów dziś nie mam. Przywiozę je za rok – jak będziecie bankrutować.

Szereg pytań o Ostrołękę C, politykę redukcji emisji CO2 przez spółkę Enea oraz o status progu spiętrzającego wodę w Wiśle na potrzeby chłodzenia Elektrowni Kozienice zadała też przedstawicielka polskich organizacji społecznych, w tym Koalicji Stop OC. Odpowiedź ma zostać udzielona na piśmie. Koalicja poda ją do wiadomości publicznej.

Kontakt:
Diana Maciąga,
koordynatorka ds. klimatu i energii, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: diana@pracownia.org.pl

---

Pytania do Zarządu Grupy Enea:

  1. Czy ENEA SA uwzględniania w swojej polityce inwestycyjnej prognozy cen energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji CO2 przedstawione w projekcie Polityki Energetycznej Polski 2040? Czy zostały one uwzględnione w modelu finansowania Elektrowni Ostrołęka C? Jeśli nie, to dlaczego?
  2. Jakie korzyści biznesowe przyniesie Grupie ENEA zaangażowanie się w budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C? Jak wpłynie zaangażowanie się w budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C przez ENEĘ na plany spółki do wypłaty dywidendy w 2020 roku i w latach następnych?
  3. Jaki wpływ na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C (IRR) ma wzrost ceny EUA o 10 euro?
  4. W Strategii Rozwoju GK Enea w perspektywie do 2030 roku nie uwzględniono konieczności drastycznej redukcji emisji CO2 w horyzoncie do roku 2030 i 2050. Czy i kiedy grupa ENEA SA zamierza uwzględnić w swojej strategii wnioski IPCC i długoterminową strategię przedstawioną przez Komisję Europejską, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do roku 2050? Kiedy ENEA zamierza opracować strategię, określającą w jaki sposób spółka osiągnie neutralność emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do 2050 roku wraz z trajektorią dojścia do tejże neutralności emisyjnej oraz szacowanymi poziomami emisji CO2 w latach 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 oraz 2045?
  5. Kiedy ENEA ogłosi publicznie daty wyłączania bloków węglowych w elektrowniach zawodowych należących do spółki?
  6. W jaki sposób decyzje kolejnych banków zagranicznych oraz inwestorów instytucjonalnych o zaniechaniu finansowania projektów węglowych (kopalni oraz elektrowni) oraz finansowania spółek, które wytwarzają powyżej 30-50% procent energii elektrycznej z węgla wpływają na koszty pozyskania kapitału przez grupę ENEA oraz na zdolność do refinansowania długu i realizację programu inwestycyjnego? W szczególności, czy Zarząd grupy kapitałowej ENEA przewiduje wzrost kosztów finansowych w latach 2019-2020?
  7. 7 maja 2019 trzeci największy ubezpieczyciel w Europie - Generali - ogłosił publicznie, że nie będzie ubezpieczał istniejących kopalni węgla kamiennego oraz brunatnego w Polsce. W jaki sposób decyzje 6 z 8 towarzystw ubezpieczeniowych, które zaangażowane były w ubezpieczanie elektrowni oraz kopalni węglowych w Polsce w przeszłości, wpływają na wybór opcji strategicznych przez spółkę oraz szacowane koszty ubezpieczania planowanych kopalni węgla kamiennego? Kiedy ENEA zamierza zaktualizować strategię dostosowując ją do realiów 2019 roku i lat następnych?
  8. Kodeks Etyki Grupy Enea wymienia wśród zasad, które rządzą działaniami spółki także dbałość o środowisko naturalne. Dnia 7 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie uchylający decyzję środowiskową, która była podstawą do wydania pozwolenia budowlanego dla progu tymczasowego spiętrzającego wodę w Wiśle do jej poboru na potrzeby funkcjonowania Elektrowni Kozienice. Czy w tej sytuacji Enea Wytwarzanie, w poszanowaniu prawa i w zgodzie z własną polityką zrównoważonego rozwoju, zamierza rozebrać tę budowlę, która miała być rozwiązaniem tymczasowym, a od ponad roku stanowi barierę fizyczną dla zagrożonych i chronionych gatunków ryb (w tym gatunków chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000) oraz jest przeszkodą dla żeglugi na Wiśle? Jeśli tak - to kiedy, jeśli nie - dlaczego?
  9. Z doniesień medialnych wynika, że pomimo korzystania od ponad roku z wyżej wymienionego progu, ENEA Wytwarzanie dotychczas nie wystąpiła do Nadzoru Budowlanego o formalną zgodę na jego użytkowanie. Czy ENEA Wytwarzanie ostatecznie złożyła już wniosek o jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Czy uzyskała ostatecznie stosowną zgodę na jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Jeżeli nie złożyła wspomnianego wniosku, to z jakich powodów i kiedy dokładnie zamierza wystąpić o zgodę na użytkowanie progu, z którego w praktyce korzysta od 2017 roku?

Przeczytaj także: