Wczytywanie...

Ostrołęka C posiada komplet decyzji administracyjnych. Stały się one ostateczne w latach 2010-2011 i z tego względu nie dają prawa do eksploatacji inwestycji w dobie nowych limitów emisyjnych. Ponadto budowa i funkcjonowanie elektrowni Ostrołęka C jest przedmiotem zaniepokojenia mieszkańców, którzy obawiają się niedotrzymania standardów emisyjnych i życia w cieniu wielkiej inwestycji przemysłowej.

Decyzja środowiskowa:
W dniu 07.09.2010 r. Wójt Gminy Rzekuń wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW według wariantu lokalizacyjnego III A i wariantu technologicznego I. Decyzja stała się ostateczna w dniu 15.11.2010 r.

Pozwolenie na budowę:
W dniu 14.01.2011 r. Starosta Powiatowy w Ostrołęce wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z niezbędnym zapleczem kubaturowym, inżynierskim i sieciowym w obrębie ewidencyjnym Ławy gm. Rzekuń. Decyzję wydano dla ENERGI Elektrownie Ostrołęka S.A. Stała się ona ostateczna z dniem 14.04.2011 r.

Decyzją z dnia 16.02.2012 Starosta Ostrołęski wyraził zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę rzecz innego podmiotu - firmy Elektrownia Ostrołęka S.A. Decyzja Starosty stała się ostateczna z dniem 07.03.2012 r.

Uzgodnienia geologiczne:
Decyzją z dnia 27.07.2010 r. Minister Środowiska zatwierdził projekt prac geologicznych, a zawiadomieniem z dnia 10.11.2010 r. przyjął dokumentację geologiczno-inżynierską ustalającą geotechniczne warunki posadowienia dla projektu pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C z blokiem energetycznym o mocy 1000 MW"

Pozwolenie zintegrowane:
Decyzją z dnia 21.03.2011 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej w paliwie 2 151 MWt, zlokalizowanej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń. Pozwolenie to zostało udzielone z 10-letnim terminem ważności, począwszy od dnia 01.06.2016 r.
W dniu 1 lipca 2016 r. inwestor zawnioskował do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przesunięcie terminu rozpoczęcia uprawnień do emisji z dnia 1 czerwca 2016 r na 30 września 2022. Dnia 16 września 2016 r. Marszałek wydał decyzję odmowną.
Od decyzji tej wpłynęło odwołanie do Ministra Środowiska. W dniu 9 listopada 2016 r. Jan Szyszko zmienił pozwolenie zintegrowane w zakresie daty rozpoczęcia eksploatacji. Termin, od którego dopuszczalna jest emisja, przesunięto na 30 września 2022. Pozwolenie wydano na czas nieoznaczony.
12 lipca 2018 złożono wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Środowiska dotyczącej przedłużenia ważności pozwolenia zintegrowanego, powołując się na rażące naruszenie prawa.

Przetarg na budowę:
W grudniu 2016 r. spółki ENERGA SA i ENEA SA ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni Ostrołęka C. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie budowy nowego bloku o mocy 1000 MW otrzymało 5 podmiotów.
28 grudnia 2017 roku zostały otworzone oferty dla Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. na budowę bloku 1000 MW Elektrowni Ostrołęka. Każda z trzech ofert przekroczyła zakładany budżet inwestora w wysokości 4,803 mld zł brutto: China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł, Konsorcjum GE Power, Alstom Power System S.A.S. - 6,023 mld zł, Konsorcjum Polimex-Mostostal, Rafako - 9,591 mld zł. Do przetargu nie przystąpiły zaproszone doń dwa konsorcja: Doosan, Mostostal Warszawa, Acciona oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems.
Wyniki ogłoszono 4 kwietnia 2018 r. Ostatecznie wygrała oferta złożona przez GE Power Sp. z o.o. oraz Alstom Power System S.A.S. Takie rozstrzygnięcie rekomendowane było również przez zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka.
W dniu 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisana została umowa z konsorcjum GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS. z przedstawicielami spółki celowej Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C. W odpowiedzi EuroRating obniżył rating kredytowy Energii z BBB do BBB-. Według EuroRating rezygnacja z realizacji inwestycji w Ostrołęce na wczesnym etapie wpłynęłaby pozytywnie na profil kredytowy spółki.
Podpisanie umowy nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP). Polecenie to, jak podaje PAP, ma być wydane przed rozstrzygnięciem aukcji rynku mocy.