Wczytywanie...

Ostrołęka C posiada komplet decyzji administracyjnych. Stały się one ostateczne w latach 2010-2011 i z tego względu nie dają prawa do eksploatacji inwestycji w dobie nowych limitów emisyjnych. Ponadto budowa i funkcjonowanie elektrowni Ostrołęka C jest przedmiotem zaniepokojenia mieszkańców, którzy obawiają się niedotrzymania standardów emisyjnych i życia w cieniu wielkiej inwestycji przemysłowej.

Decyzja środowiskowa:
W dniu 07.09.2010 r. Wójt Gminy Rzekuń wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW według wariantu lokalizacyjnego III A i wariantu technologicznego I. Decyzja stała się ostateczna w dniu 15.11.2010 r.

Pozwolenie na budowę:
W dniu 14.01.2011 r. Starosta Powiatowy w Ostrołęce wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z niezbędnym zapleczem kubaturowym, inżynierskim i sieciowym w obrębie ewidencyjnym Ławy gm. Rzekuń. Decyzję wydano dla ENERGI Elektrownie Ostrołęka S.A. Stała się ona ostateczna z dniem 14.04.2011 r.

Decyzją z dnia 16.02.2012 Starosta Ostrołęski wyraził zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę rzecz innego podmiotu - firmy Elektrownia Ostrołęka S.A. Decyzja Starosty stała się ostateczna z dniem 07.03.2012 r.

Uzgodnienia geologiczne:
Decyzją z dnia 27.07.2010 r. Minister Środowiska zatwierdził projekt prac geologicznych, a zawiadomieniem z dnia 10.11.2010 r. przyjął dokumentację geologiczno-inżynierską ustalającą geotechniczne warunki posadowienia dla projektu pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C z blokiem energetycznym o mocy 1000 MW"

Pozwolenie zintegrowane:
Decyzją z dnia 21.03.2011 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił spółce Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej w paliwie 2 151 MWt, zlokalizowanej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń.

Przetarg na budowę:
W grudniu 2016 r. spółki ENERGA SA i ENEA SA ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni Ostrołęka C. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w sprawie budowy nowego bloku o mocy 1000 MW otrzymało 5 podmiotów. Trwa wyłonienie wykonawcy inwestycji.